Ana Konular

1. AŞIRI AKTİF MESANE

 • Sakral Nöromodülasyonun Gelişen Rolü
 • Nöromodülasyon: Nasıl yapıyorum? 
 • Dirençli Aşırı Aktif Mesane: Olgu Tartışması

2. DİĞER

 • Kadın Üretral ve Periüretral Hastalıkları
 • Ürolojide Botulinum Nörotoksin Uygulamaları:
  • Dirençli AAM
  • Pelvik Ağrı Sendromu
  • DSD
  • BPH
 • Gebe Kadının İşlevsel Ürolojik Sorunları
 • İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisinde Görüntüleme Teknikleri
 • Rekonstrüktif Ürolojide Doku Mühendisliği Uygulamaları
 • Akılcı İlaç Kullanımı

3. FİSTÜLLER / VEZİKOVAGİNAL FİSTÜLLER

 • ICS Lecture: Vezikovajinal Fistül Onarımı: Nasıl Yapıyorum ?

4. KADINDA STRES TİK

 • Stres İdrar Kaçırma Cerrahi Tedavisi Sonrası İşeme Bozuklukları
 • Orta Üretra Askı Operasyonları Sonrası Tekrarlayan Stres İdrar Kaçırma Tedavisi
 • Stres İdrar Kaçırması Olan İndeks Kadın Hastanın İlk Tedavisi Nasıl  Olmalı? :   ‘’ Pelvik Tabanı Güçlendirmeye Yönelik Tedaviler’’
 • Periüretral Kitle Yapıcı Ajan Enjeksiyonu
 • Orta Üretral Askı
 • Pubo Vajinal  Askı

5. MESANE AĞRISI / PELVİK AĞRI SENDROMU

 • Kronik Pelvik Ağrı: Multidisipliner Yaklaşım

6. NÖROJENİK MESANE İŞLEV BOZUKLUKLARI

 • Nörojenik Alt Üriner Sistem İşlev Bozukluğunda, Ürodinamik İncelemeler Üst Üriner Sistem Bozulmasını Ön Görebilir mi?
 • Nörojenik Alt Üriner Sistem İşlev Bozukluğu’na Yaklaşım: Güncelleme

7. PELVİK ORGAN PROLAPSUSU

 • Apikal Pelvik Organ Prolapsusunu Nasıl Tedavi Ediyorum ?
 • İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisinde Vajinal Cerrahi: Nasıl Yapıyorum?
  • Anterior Vajinal Duvar POP Tamiri
  • Posterior Vajinal Duvar POP Tamiri
  • Apikal Vajinal Duvar POP Tamiri
  • Veziko Vajinal Fistül Tamiri

8. PROSTAT BÜYÜMESİ

9. PROSTAT TEDAVİSİ SONRASI İDRAR KAÇIRMA

 • Komplike Olgularda Yapay Üriner Sifinkter İmplantasyonu: Cerrahi Teknikler

10. ÜRETRA DARLIKLARI

 • Anterior Üretral Darlıkları Tedavisinde Cerrahi Teknikler

11. ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLARI

 • Kadında Tekrarlayan İdrar Yolu Enfeksiyonlarına Doğru Yaklaşım

12. ÜRODİNAMİ

 • Ürodinaminin İşeme Fazında Detrusor Kasılmasının ve Detrusor Kasılma Yetersizliğinin Niceliksel Değerlendirilmesi

13. YAŞLANMA İLE İLİŞKİLİ AÜSS

 • Geriatrik Hastanın İşlevsel Ürolojik Sorunları ve Çözümleri